HourDayMonthYear0 - 10
Geng
+Metal

Wu
Horse

Ji
-Earth

Hai
Pig

Jia
+Wood

Zi
Rat

Gui
-Water

Mao
Rabbit

Gui
-Water

Hai
Pig

© Fourpillars.net