HourDayMonthYear6 - 16
Geng
+Metal

Wu
Horse

Jia
+Wood

Yin
Tiger

Gui
-Water

Hai
Pig

Wu
+Earth

Xu
Dog

Jia
+Wood

Zi
Rat

© Fourpillars.net