HourDayMonthYear6 - 16
Ren
+Water

Wu
Horse

Geng
+Metal

Shen
Monkey

Ding
-Fire

Mao
Rabbit

Ji
-Earth

Hai
Pig

Bing
+Fire

Yin
Tiger

© Fourpillars.net