HourDayMonthYear6 - 16
Geng
+Metal

Wu
Horse

Jia
+Wood

Yin
Tiger

Yi
-Wood

Chou
Ox

Wu
+Earth

Xu
Dog

Bing
+Fire

Yin
Tiger

© Fourpillars.net