HourDayMonthYear7 - 17
Bing
+Fire

Wu
Horse

Ren
+Water

Zi
Rat

Gui
-Water

Mao
Rabbit

Ding
-Fire

You
Rooster

Ren
+Water

Yin
Tiger

© Fourpillars.net