HourDayMonthYear8 - 18
Bing
+Fire

Wu
Horse

Ding
-Fire

Si
Snake

Yi
-Wood

Si
Snake

Ding
-Fire

You
Rooster

Jia
+Wood

Chen
Dragon

© Fourpillars.net