GiờNgàyThángNăm
甲 giáp
+ Mộc


Ngọ

辛 tân
- Kim


Tỵ

庚 canh
+ Kim


Thân

戊 mậu
+ Thổ


Tuất


                    © 4P