GiờNgàyThángNăm
戊 mậu
+ Thổ


Ngọ

戊 mậu
+ Thổ


戊 mậu
+ Thổ


Ngọ

戊 mậu
+ Thổ


Tuất


                    © 4P