GiờNgàyThángNăm
戊 mậu
+ Thổ


Ngọ

癸 quý
- Thủy


Mùi

庚 canh
+ Kim


Tuất

丁 đinh
- Hỏa


Dậu


                    © 4P