GiờNgàyThángNăm
戊 mậu
+ Thổ


Ngọ

癸 quý
- Thủy


Sửu

癸 quý
- Thủy


Sửu

丁 đinh
- Hỏa


Dậu


                    © 4P