GiờNgàyThángNăm
丙 bính
+ Hỏa


Ngọ

丁 đinh
- Hỏa


Hợi

丙 bính
+ Hỏa


Thìn

戊 mậu
+ Thổ


Tuất


                    © 4P