GiờNgàyThángNăm
甲 giáp
+ Mộc


Ngọ

丙 bính
+ Hỏa


Tuất

丙 bính
+ Hỏa


Dần

己 kỷ
- Thổ


Hợi


                    © 4P