GiờNgàyThángNăm
庚 canh
+ Kim


Ngọ

己 kỷ
- Thổ


Hợi

甲 giáp
+ Mộc


癸 quý
- Thủy


Mão


                    © 4P