GiờNgàyThángNăm
戊 mậu
+ Thổ


Ngọ

癸 quý
- Thủy


Mùi

甲 giáp
+ Mộc


戊 mậu
+ Thổ


Tuất


                    © 4P