JamHariBulanTahun
戊 Wu
+Tanah

午 Wu
Kuda

癸 Gui
-Air

丑 Chou
Lembu

癸 Gui
-Air

丑 Chou
Lembu

丁 Ding
-Api

酉 You
Ayam


                    © 4P