時間
甲 Jia
+ 木

午 Wu

丙 Bing
+ 火

戌 Xu

丙 Bing
+ 火

寅 Yin

己 Ji
- 土

亥 Hai


                    © 4P