JamHariBulanTahun
戊 Wu
+Tanah

午 Wu
Kuda

戊 Wu
+Tanah

子 Zi
Tikus

戊 Wu
+Tanah

午 Wu
Kuda

戊 Wu
+Tanah

戌 Xu
Anjing


                    © 4P